Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

måndag 28 februari 2011

Vilseledande information i dagens ABC - Regina Kevius

Idag intervjuades Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd, i ABC-nyheterna. Då den delen av intervjun som sändes inte stämde, återges nedan vad Regina bloggat om som svar på intervjun.

"Idag intervjuades jag av ABC (SVT:s regionala sändning för Sthlms län). Intervjun bestod av ca 10 frågor om idrottsnämndens planerade upphandlingar och tog ca en kvart, vilket resulterade i några få citat i tv-sändningen.
ABC påstår att Stockholms stad ska privatisera samtliga simanläggningar. Det stämmer inte.
Fakta är att idrottsnämnden avser att upphandla driften av 4 st kommunala simhallar. Stockholms stad äger och driver totalt 14 st simhallar.
Att upphandla verksamhetsdriften innebär inte en privatisering av anläggningarna. Det innebär att kommunen efter en offentlig upphandling, uppdrar åt en förening eller ett friskvårdsföretag att driva en anläggning. Det vill säga att kommunen fortsätter att äga simanläggningen, men att någon annan har hand om driften.
ABC ger vilseledande information. Därför anser jag att det finns ett behov av en detaljerad beskrivning. Mer information kommer inom kort på hemsidan."

Dessutom kan man tillägga att vi tror på mångfald och att fler än kommunen kan sköta driften minst lika bra eller bättre.

söndag 27 februari 2011

Könskvotering, nej tack

Under kvällen publicerades en debattartikel i SVD av Jessica Rosencrantz (Riksdagsledamot (M) och ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm) om att hon aldrig tänker låta sig kvoteras. Jag instämmer med henne. Skälen som hon anger är:

"För det första är kvotering kontraproduktivt i strävan mot ett jämställt samhälle. Riktig jämställdhet handlar om likabehandling: att ha lika rättigheter och att bli bedömd som en person – inte som del av ett kollektiv. Kvotering innebär raka motsatsen.
För det andra riskerar kvotering leda till minskat inflytande för kvinnor. Jag har uppnått mina mandat i politiken utan särbehandling och bemöts därför med respekt. Om jag och andra kvinnor endast skulle betraktas som inkvoterade skulle vi kunna förringas på grund av det. Det gäller lika mycket i näringslivet som i politiken.
För det tredje är könskvotering till bolagsstyrelser i mångt och mycket en symbolfråga som stjäl uppmärksamhet från mer relevanta jämställdhetsproblem. Politiker ska lägga kraft på att undanröja de verkliga hindren för jämställdhet – styrelseposter på toppnivå berör trots allt ytterst få."

Även om vi har kommit långt i Sverige vad gäller jämställdheten finns det mer att göra. Men att få en plats i något sammanhang enbart på grund av sin könstillhörighet skulle jag inte heller vilja. Läs artikeln! Jag tycker hon skriver många kloka ord.

onsdag 23 februari 2011

Årsmöte med S:t Göransmoderaterna

Ikväll var det årsmöte med S:t Göransmoderaterna. Lise-Lotte Fylking som har varit ordförande i 5 år lämnade ikväll över ordförandeklubban till Henrik Sjölander. Ett kul gäng som jag träffar i olika sammanhang. Kul var också att Arin Karapet blev invald i styrelsen.

Innan årsmötet talade Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd. Regina var duktig och påläst som vanligt. Bl.a. beskrev hon den senaste tidens drev mot henne för de neddragningar som Idrottsnämnden beslutade om i början av året. Ett beslut som hon och nämnden backade ifrån efter diskussioner med idrottsföreningar vilket är ett tecken på styrka anser jag. Man ska kunna ändra sig och hitta andra lösningar ibland.

Debatten om sprutbytesprogram fortsätter och fortsätter...

Jag har på min blogg ett flertal gånger gett uttryck för att av hälso- och smittskyddsskäl införa ett sprutbytesprogram här i Stockholm. En minst sagt laddad fråga och en åtgärd som inte är oförenlig med en restriktiv narkotikapolitik, anser jag, vilket många gör gällande. I förrgår publicerades en debattartikel om att fördelarna med ett sprutbyte bygger på myter. Idag kom en replik på den artikeln från Socialstyrelsen med generaldirektören Lars-Erik Holm i spetsen. En artikel som återges i sin helhet nedan.

"Socialläkaren Anders Annell och journalisten Rolf Bromme med flera argumenterar mot missbruksutredningens förslag att etablera sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i hela landet (Brännpunkt 21/2).

Liksom för snart ett år sedan utgår deras motstånd från en engelsk översiktsartikel som omfattar fem äldre forskningsöversiktsartiklar. Denna gång hänvisar de också till erfarenheter från Stockholm med åtgärder som kan komplettera, men inte ersätta ett sprutbyte.

Annell och Bromme påstår att Socialstyrelsen gjort en positionsförflyttning i sin beskrivning av sprututbyteseffekterna, då myndigheten i tidigare debatt relaterat till programmen som framgångsrika för att hindra smittspridning och riskbeteende. Det är inte sant.

Vi står fast vid bedömningen att det finns en omfattande dokumentation om sprutbytesprogrammens positiva effekter i olika miljöer och att det är viktigt att de är en integrerad del av vården av missbrukare.

I den engelska artikeln konstateras att författarna inte funnit något som skulle ge anledning till att låta bli att starta nya sprututbytesprogram.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. Det framhålls också att evidensen för att sprututbytesprogrammen förhindrar hivsmitta vilar på mer robusta studiedata än vad fallet är när det gäller hepatit C-smittan.

På uppdrag av Missbruksutredningen har även en grupp forskare vid Lunds universitet gått igenom forskningsläget och gjort en omfattande kunskapsöversikt om sprututbytesprogram (SOU 2011:6, sidan 575ff). Deras slutsatser talar för sprututbytesprogram, i varje fall om skydd mot hivsmitta står i fokus. Effekterna av sådana tycks också förstärkas med omfattande psykosociala program.

Erfarenheter från sprututbytesprogrammet i Malmö och Lund visar också att programmen utgör en viktig kontaktyta mellan injektionsmissbrukare och samhällets vårdfunktioner.

Sprututbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd. Det är en hälsopolitisk insats för att minska dödligheten och förbättra hälsan hos en särskilt utsatt grupp människor i vårt samhälle."

tisdag 22 februari 2011

Översynen av den danska hivloven

I Danmark har de tillsatt en utredning för att se över den danska hivloven. Alltså den del av deras brottsbalk som stipulerar hur danskar kan bli dömda för överföring av hiv eller försök därom.

I den danska tidningen Information kan man här läsa att "Det skal være slut med at retsforfølge hiv-smittede, der har haft ubeskyttet sex uden at oplyse deres partner om sygdommen. Efter Information har beskrevet, at sygdommen stort set ikke længere smitter, hvis hiv-patienten er velbehandlet, har justitsminister Lars Barfoed (K) nu sat loven i bero. Det fremgår af et svar til Enhedslistens Per Clausen, hvori ministeriet henviser til, at »der er sket særdeles markante forbedringer af mulighederne for at behandle personer, som er smittet med hiv/aids.«
En tværministeriel gruppe skal afdække, hvilke initiativer der bør tages i lyset af den stærkt formindskede smitterisiko og den behandling, der desuden bevirker, at hiv-smittede ikke længere har kortere levetid."

Läs mer om bakgrunden och översynen av hivloven i ytterligare en artikel här. Där finns även jag intervjuad och citerad.

"Hiv-loven blev vedtaget i 1994 efter en spektakulær sag om en haitianer, der havde haft ubeskyttet sex med en række danske kvinder. I 1994 blev det slået fast i bemærkningerne, at kriminaliseringen af den hiv-smittede kun skulle gælde, så længe lægevidenskaben ikke havde fundet en måde at forlænge smittedes liv med mindst 12-14 år. Men i 2001, da Sundhedsstyrelsen oplyste Justitsministeriet, at hiv ikke længere var livstruende på grund af de forbedrede behandlingsmuligheder med kombinationsmedicin, skærpede man blot loven. Begrundelsen var, »at sikre, at det i lyset af de forbedrede behandlingsmuligheder for hiv/aids også fremover vil være muligt at straffe personer, der forvolder fare,« som det fremgik af bemærkningerne. Men loven virker, ifølge flere fagfolk, direkte imod forebyggelsesindsatsen, fordi den afskrækker folk fra at lade sig teste."

"Andreas Berglöf og Hiv-Sverige ser med glæde, at loven i Danmark nu ser ud til at blive ændret, for det kan måske smitte af på folkestemningen over for hiv-smittede i Sverige."

För mig och för Hiv-Sverige handlar det inte om att det ska vara fritt fram att smitta någon, utan om att alla måste ta ansvar för sin egen sexualitet och sitt egna risktagande. Till stor del handlar den svenska inhemska spridningen om att folk blir smittade av en person som ännu inte fått sin hivdiagnos och inte att hivpositiva springer runt och medvetet utsätter andra för smittfara.

Mer information om hiv och den svenska brottsbalken kan man läsa om här, här, här , här, här och här.

måndag 21 februari 2011

Provval eller ej

Att Moderaternas senaste provval blev uppmärksammat då en del kandidater blev petade från sina listor på grund av att de hade köpt röster för att komma upp på listorna. Internt har vi pratat en del om det här en tid. Det har också tillsatts en arbetsgrupp (ledd av Johan Gernandt) för att se över provvalet och komma med förslag på hur det kan komma att se ut vid framtida val.

I DN idag kan man läsa att arbetsgruppen på flera sätt vill skärpa reglerna för att undvika att fusket upprepas inför nästa val:
  • Provvalet läggs ned och ersätts av en försöksnominering. Dess betydelse som rådgivande medlemsenkät ”ska betonas”, skriver arbetsgruppen.
  • Nomineringskommittéerna får stärkt makt. De åläggs att samråda med föreningarna och valkretsarna både före och efter försöksnomineringen.
  • Ordförande och vice ordförande i nomineringskommittéerna ”bör (…) inte kandidera till någon politisk församling”.
  • För att öka öppenheten ska försöksnomineringens resultat redovisas även på föreningsnivå. Hittills har Moderaterna av valhemlighetsskäl inte redovisat dessa resultat.
  • Kravet för medlemmar skärps. Tidigare har medlemmar värvas i sista minuten före provvalet. Nu föreslår gruppen att man måste vara medlem senast den 31 mars det år försöksnomineringen äger rum på hösten.
Det finns ett förslag som nu är på remiss ute bland föreningarna och därför är det inte helt klart hur det kommer att se ut än. På Moderaternas hemsida kan man läsa att "efter att remissomgången är klar kommer arbetsgruppen att utforma sitt förslag som sedan presenteras för Förbundsstyrelserna för Stockholms stad och län. Styrelserna utformar sedan en proposition som presenteras på Förbundsstämmorna den 6-7 maj resp. 14 maj".

En sak som jag tycker är bra att man kollar av bättre med lokalföreningarna om vilka som har varit aktiva under mandatperioden. För min del är det i snitt1-2 aktiviteter i veckan med Moderaterna som jag deltar i för att jag tycker det är kul och lärorikt, men också för att nätverka och kunna få förtroendeuppdrag inom partiet. Det är så det är och det är så det ska vara. Vi är många som "sliter" där ute och det bör ha betydelse när valet väl är över.

Vill man läsa arbetsgruppens rapport kan man göra det här.

Mer om Moderaternas provval kan man läsa här, här och här.

fredag 18 februari 2011

Beslut i Socialnämnden om sprutbytesprogram

Nu börjar det verkligen brännas i sprutbytesfrågan i Stockholm. Igår ställde sig en majoritet av partierna i Socialnämnden bakom ett försök till sprutbytesprogram i stan. Även om beslutet i Socialnämnden bara är ett remissyttrande visar det dock hur partierna kommer att ställa sig inför det avgörande beslutet i kommunfullmäktige framöver.

Ett sprutbytesprogram är för mig en hälso- och socialpolitisk åtgärd för en utsatt grupp människor som dessutom samhället har att vinna på.

Läs gärna Mark Klambergs blogg som skriver många kloka saker om ett sprutbytesprogram. Även Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson har bloggat om gårdagens beslut.

torsdag 17 februari 2011

Höga böter för derbyskandalen 22 december 2010

                  Bilden är hämtad från ABC-nyheterna.

Idag kom beslutet från Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd som dömer AIK och Djurgården till dryga böter på grund av den ordningsstörning som uppstod. AIK, som arrangerade matchen, döms att betala 200 000 kr medan Djurgården döms att betala 125 000 kr.

"I matchdelegatens rapport står det att flera upplopp och slagsmål uppstod, avspärrningar bröts, rökbomber avfyrades och smällare sköts iväg. Efter derbyt anmäldes 21 brott och polisen har 32 misstänkta gärningsmän", skriver DN.

AIK och DIF motsatte sig beslutet och menar att det bara drabbar klubbarna ekonomiskt. Det kan man förstå, men händelsen strax före jul kan knappast gå förbi obemärkt och klubbarna är trots allt ansvariga för vad som händer på arenorna.

DN fortsätter att skriva att ”händelserna saknar motstycke inom svensk ishockey och det som inträffat bör därför tas på stort allvar. Nämnden ser särskilt allvarligt på händelsen där nätbarriärerna brutits och supportrarnas agerande tvingat sittplatspubliken att lämna sina platser”, skriver nämnden. Det omfattande säkerhetsarbete som klubbarna vidtog inför och under matchen fick disciplinnämnden att ge böter i ”mildrande riktning”. Därför stannade det högsta bötesbeloppet vid 200.000 kronor i stället för maxbeloppet 500.000 kronor."

Idrott och integration

Idag tog DN upp utredningen "Idrott och integration" som Statistiska centralbyrån har gjort på uppdrag av Riksidrottsförbundet.

"På det stora hela är utredningen positiv läsning för idrottsrörelsen. ”Ungdomar med utländsk bakgrund deltar i hög utsträckning i föreningsidrotten, men deltagandet är koncentrerat till några idrotter”, konstateras bland annat." Något som så klart är glädjande. Idrotten är ett bra sätt att integrera personer som kommer från andra länder. Dock konstaterar man i utredningen att "även om många ungdomar med utländsk bakgrund totalt sett är aktiva inom idrottsrörelsen finns det mycket att göra inom många idrotter för att det ska bli fler. Idrotten behöver bland annat arbeta ännu intensivare med värderingsfrågor och attityder i sin ledarutbildning, med att sänka kostnader och göra anläggningar mer tillgängliga och även lära av de idrotter som idag har en stor etnisk mångfald". Något som vi inom Idrottsnämnden tänker på och uppmuntrar i den verksamhet som vi ansvarar för.

måndag 14 februari 2011

Årsmöte med Öppna Moderater


 Ikväll var det dags för Öppna Moderaters årsmöte. Öppna Moderater är partiets HBT-nätverk som kämpar för HBT-personers rättigheter. Ett nätverk som jag har många vänner inom. Nätverket har haft en rad aktiviteter under året såsom kunskapsseminarier, deltagande i Stockholm Pride, valkampanjande, after work och sist men inte minst en studieresa till Bryssel i december 2010.

På bilden ovan syns Fredrik (Saweståhl) och Fia (Arkelsten). Fredrik som till vardags är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och Fia som är Moderaternas partisekreterare. Fredrik valdes av årsmötet till ny ordförande efter Christer G Wennerholm. Efter årsmötet, som gick rätt snabbt, berättade Fia lite kort om perioden efter valet och det fortsatta förnyelsearbetet inom Moderaterna. Ett förnyelsearbete som är oerhört viktigt för att vara i fas med tiden och väljarna.

Hela Öppna Moderaters nya styrelse kan man se med bild och namn här QX hemsida.

onsdag 9 februari 2011

Bandymatch på Zinkensdamms IP

Ikväll var jag och tittade på bandy på Zinkensdamms IP när Hammarby tog emot Sirius. Sirius som är mitt gamla hemmalag från Uppsala. Det var på det hela stora en bra match där Sirius vann rättvist med 6-4, trots att man hade en man utvisad hela andra halvlek.

Visserligen gillar jag sport och också olika typer av sport. Men det var inte bara därför jag var där. Det var också i egenskap av att sitta i Idrottsnämnden. Jag hade faktiskt aldrig varit på "Zinken" tidigare så nu var det dags. Det ingår, tycker jag, i mitt uppdrag att känna till stadens arenor. Dessutom var jag intresserad av att se hur arrangemanget som helhet fungerade med publikvärdar, bevakning, entréer och annat. En annan aspekt var att se hur supportrarna från båda lagen skötte sig och hur arrangörerna skulle hantera eventuella oroligheter.

Allt flöt dock på mycket bra och för mig var det en positiv upplevelse - inte bara för att Sirius vann.

måndag 7 februari 2011

Missbruket, Kunskapen, Vården (SOU 2011:6)

Idag läste jag sammanfattningen av den statliga utredningen "Missbruket, Kunskapen, Vården (SOU 2011:6)". En statlig offentlig utredning (SOU) som Missbruksutredningen haft i uppdrag att göra. Enligt Gerhard Larsson, utredningens särskilde utredare, måste den nya svenska missbruks- och beroendevården på ett helt annat sätt än idag bygga på forskningsbaserad kunskap om insatsernas effekt. I pressmeddelandet sägs det att i "syfte att skapa en kunskapsbaserad vård har utredningen låtit ledande svenska experter inom missbruksområdet bedöma det internationella kunskapsläget om olika insatsers effekt".

Bland annat har man gjort en genomlysning av sprutbytesprogram. En omdebatterad metod som gett upphov till många diskussioner för och emot. De svenska experterna konkluderar att det finns möjliga bevis för att visa på ett minskat riskbeteende bland injektionsmissbrukare samt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att sprutbytesprogram leder till ökat missbruk.

Personligen är jag  för ett sprutbytesprogram då det skulle minska samhällets kostnader både på individnivå (mindre personligt lidande) samt för samhället i stort (mindre vård- och behandlingskostnader). En följdeffekt skulle också bli att färre infekteras av hiv.

Ett sprutbytesprogram är väl reglerat i lag och får inte bara handla om byten av sprutor och kanyler utan måste åtföljas av vård och avgiftning.

Här kan man läsa om några artiklar som har skrivits i ämnet här, här och här.

söndag 6 februari 2011

Långfärdsskridskor på NorrvikenIbland är det skönt att bara koppla av med något annat. Bilden ovan är tagen på Norrviken idag där vädret och skridskoåkningen var perfekt.

torsdag 3 februari 2011

Utbildning med Idrottsnämnden

I tisdags hade vi en heldagsutbildning med Idrottsnämnden. Inledningstalade gjorde nämndens ordförande Regina Kevius, bilden nedan.

Sen fortsatte dagen med föredrag från idrottsförvaltningens olika tjänstemän som handlade om förvaltningens organisation och huvudinriktning, den svenska idrottsrörelsen i stort, verksamhetsplan 2011, investeringsbehov och vilka anläggningar som staden har.

Vi fick också en mycket intressant presentation om Stockholmarnas idrotts- och fritidsvanor. Nedslående var dock att idrottandet bland våra unga sjunker. Det är oroväckande eftersom idrottande och hälsa är så nära förknippat med varandra. Det är något som nämnden gett förvaltningen i uppdrag att jobba med under året.

Vi fick också en föredragning om nästa års 100-års jubileum av de olympiska sommarspelen i Stockholm 1912. Det känns nästan smått overkligt att Sverige har arrangerat ett sommar-OS, men det gjorde vi. Sverige tog 67 (sextiosju) medaljer under detta OS. En bedrift som knappast lär återupprepas.

Nedan kan man se några av nämndens viktiga mål.

I övrigt kan man nämna att staden bl.a. äger och driftar 14 simhallar, 40 idrottshallar, 25 naturgräsplaner, 55 konstgräsplaner, 85 grusplaner, ca. 200 gymnastikhallar, 12 ishallar, 4 konstfrusna bandybanor, 5 ridhus och har 30 sjöar för fritidsfiske. Rätt imponerande tycker jag.